REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
Postanowienia wstępne

1. Regulamin („Regulamin”) określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży płyt z tworzyw sztucznych i innych produktów, prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://plytyplastikowe.pl/ przez Płyty Plastikowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 86 lok. 210, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049359, NIP: 7011157909, REGON: 525989177, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł.

2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. Do umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem na odległość stosuje się postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21).

§ 2
Definicje

1. Dostawa – dostarczenie zamówionego Produktu pod wskazany w Zamówieniu adres w związku z zawarciem Umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w Regulaminie.

2. Formularz Zamówienia – formularz elektroniczny udostępniony do wypełnienia na Stronie Internetowej.

3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa Zamówienie na Produkt i zawiera Umowę sprzedaży zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa.

4. Koszty dostarczenia Produktu – opłata z tytułu Dostawy Produktu do Klienta wskazana w ramach Strony Internetowej podczas składania Zamówienia przez Klienta.

5. Kurier – podmiot realizujący Dostawę.

6. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupu Produktów w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonującą zakupu Produktów w zakresie związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Konto Klienta – indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji.

8. Rejestracja – czynność faktyczna dokonana w sposób określony w Regulaminie, umożliwiająca założenie Konta Klienta.

9. Produkt – płyty z tworzyw sztucznych lub nne produkty oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę na odległość, za pośrednictwem Strony Internetowej.

10. Sprzedawca – Płyty Plastikowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Hoża 86 lok. 210, 00-682 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001049359, NIP: 7011157909, REGON: 525989177, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, e-mail: [email protected] .

Ze Sprzedawcą można się skontaktować w następujący sposób:
a) mailem na adres: [email protected]
b) telefonicznie pod numerem: 22 104 55 24
c) pisemnie na adres siedziby;
d) w inny sposób wskazany na stronie: https://plytyplastikowe.pl/kontakt/.

11. Strona Internetowa – strona znajdująca się pod adresem https://plytyplastikowe.pl/, za pośrednictwem której prowadzona jest sprzedaż Produktów na odległość. Informacje o funkcjonalnościach Strony Internetowej oraz technicznych środkach jej ochrony, dostępności wsparcia technicznego i aktualizacji, a także mających znaczenie kompatybilnościach i interoperacyjnościach Strony Internetowej, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć, znajdują się na https://plytyplastikowe.pl/.

11. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu.

§ 3
Zasady ogólne

1. Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Produktów prowadzonej przez Sprzedawcę na odległość za pośrednictwem Strony Internetowej, a w szczególności określa sposób składania Zamówień, Dostawy zamówionych Produktów, dokonywania płatności przez Klienta, odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta oraz składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Pełna treść Regulaminu znajduje się w siedzibie Sprzedawcy oraz na Stronie Internetowej. Pełną treść Regulaminu można pobrać ze Strony Internetowej.

§ 4
Rejestracja

1. Informacje o Produktach dostępne na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania ofert zakupu przez Klienta w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Przeglądanie ww. informacji nie wymaga Rejestracji.

2. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty za pośrednictwem Strony Internetowej możliwe jest zarówno po zarejestrowaniu się i założeniu Konta Klienta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu jak i bez dokonywania Rejestracji.

3. W celu dokonania Rejestracji i założenia Konta Klienta, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną poprzez wybór odpowiedniej funkcji/pola znajdującej się w tym formularzu.

4. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.

5. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w formularzu rejestracyjnym.

7. Klient uprawniony jest posiadać jedno Konto Klienta.

8. Klient zobowiązany jest nie udostępniać Konta Klienta osobom trzecim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do Konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do Konta.

9. Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z wolą zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Niewyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną uniemożliwia rejestrację i założenie Konta Klienta.

10. Wypełniając formularz rejestracyjny, Klient potwierdza zapoznanie się, akceptację
i przyjęcie do stosowania postanowień Regulaminu i oświadcza, że zapoznał się z zasadami przetwarzania jego danych osobowych przez Sprzedawcę, w szczególności w celu złożenia i realizacji Zamówienia lub rejestracji Konta Klienta.

11. Po przesłaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania Rejestracji drogą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.

12. Po zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej, każdorazowe logowanie się Klienta odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym z zastrzeżeniem, iż każde złożenie Zamówienia uwarunkowane jest potwierdzeniem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

13. W celu usunięcia Konta Klienta, Klient ma obowiązek wysłać z adresu poczty elektronicznej użytego podczas Rejestracji wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta na adres [email protected].

14. Klient zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu Strony Internetowej. Klient zobowiązuje się do nieumieszczania na Stronie Internetowej treści o charakterze bezprawnym.

15. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia Konta Klienta, w przypadku nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 5
Składanie Zamówień

1. Składanie Zamówień za pośrednictwem Strony Internetowej jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni roku, z zastrzeżeniem, iż Dostawa odbywa się zgodnie z postanowieniami § 8 Regulaminu.

2. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz Zamówienia udostępniony na Stronie Internetowej. Do złożenia Zamówienia nie jest konieczne posiadanie Konta Klienta.

3. W Formularzu Zamówienia należy podać informacje niezbędne do realizacji Zamówienia, w szczególności wskazać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a także wskazać dane dotyczące sposobu płatności, adres zamieszkania, adres Dostawy oraz sposób Dostawy.

4. W Formularzu Zamówienia Klient może wskazać dodatkowo dane wymagane dla wystawienia faktury VAT, w przypadku gdy Klient żąda wystawienia faktury VAT z tytułu zakupu Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości fakturę VAT do sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej i potwierdzonej paragonem można wystawić tylko wtedy, jeżeli paragon ten zawiera NIP Klienta.

5. Klient ma obowiązek wypełnić wszystkie pola Formularza Zamówienia z wyjątkiem tych, które oznaczone są jako opcjonalne.

6. Poprawnie wypełniony Formularz Zamówienia Klient zobowiązany jest wysłać drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w Formularzu Zamówienia.

7. Aby zakończyć składanie Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę” lub równoważny.

8. Klient ma obowiązek opłacić Zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności, opisanych w § 6 Regulaminu.

9. Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej Klienta podany podczas Rejestracji, a w przypadku zakupu bez Rejestracji, na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu Zamówienia.

10. Umowa sprzedaży Produktu zostaje zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w chwili otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji oraz dokonania płatności z tytułu Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.

11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9 powyżej, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 Ustawy o prawach konsumenta.

12. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych podanych przez niego w Formularzu Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

13. W toku składania Zamówienia obejmującego Produkty cięte na podany przez Klienta wymiar, Klient jest informowany o tym, że w przypadku takich Produktów, nie przysługuje mu prawo odstąpienie od Umowy sprzedaży. Klient potwierdza zapoznania się z informacją o braku możliwości odstąpienia od Umowy sprzedaży w toku składania Zamówienia.

§6
Sposób zapłaty

1. Klient może wybrać następujące formy płatności:
a) Płatność elektroniczna Przelewy24 / BLIK, PayPal – płatność uznana jest za dokonaną z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
b) Płatność kartą online; Dostępne karty płatnicze: Visa, Mastercard.

2. Szczegółowe warunki korzystania z form płatności określonych w ust. 1 powyżej, udostępnianych przez podmioty trzecie, określone są w regulaminach udostępnianych przez te podmioty. Korzystanie z ww. form płatności oznacza akceptację przez Klienta ww. regulaminów oraz oznacza udostępnienie danych osobowych Klienta na rzecz takich podmiotów trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich realizujących proces płatności.

3. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje pod warunkiem dokonania płatności za zamówione Produkty. Czas realizacji Zamówienia jest liczony od momentu uzyskania przez Sprzedawcę pozytywnej autoryzacji płatności.

4. Korzystanie z usług Sprinque

Sprinque jest partnerem technologicznym, który gwarantuje nam oferowanie dostępu do płatności Pay by Invoice. Po wybraniu opcji płatności w kasie i wypełnieniu wymaganych danych, Sprinque przeprowadzi kontrolę dotyczącą możliwości płatności. Po zatwierdzeniu ze strony partnera, zamówienie zostanie ostatecznie zatwierdzone.

Jeśli użytkownik wybierze opcję Pay by Invoice, wyraża zgodę na niniejsze Warunki użytkowania:

  • Sprinque ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczanie usługi Pay by Invoice do Płytyplastikowe.pl. Wszelka odpowiedzialność za produkty, wsparcie dla towarów i usług itp. pozostaje po stronie Płytyplastikowe.pl, a Sprinque nie ponosi odpowiedzialności za wady produktu lub błędne świadczenie usług.
  • Jeśli użytkownik wybierze opcję Pay by Invoice, Płytyplastikowe.pl przekaże wierzytelność i przeniesie dług z tej transakcji na Sprinque. Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na tę sprzedaż i jej przeniesienie. Po sprzedaży i przeniesieniu wierzytelności, obowiązek płatności będzie spoczywał na firmie Sprinque, która będzie kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem bezpłatnych powiadomień i przypomnień zgodnie z ustaloną przez nas częstotliwością przypomnień w celu dokonania płatności w terminie. Firma Sprinque jest też uprawniona do windykacji należności. Jeśli użytkownik nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych wobec Sprinque, Sprinque może zaangażować osoby trzecie w celu odzyskania należności.
  • Należy pamiętać, że ostateczna faktura i przypomnienia, które użytkownik otrzyma, będą odzwierciedlać Sprinque jako odbiorcę płatności za transakcję z Płytyplastikowe.pl.

§ 7
Ceny

1. Informacja o cenie Produktu podawana na Stronie Internetowej ma charakter wiążący dla stron Umowy sprzedaży od chwili złożenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać”.

2. Wszystkie ceny Produktów umieszczone na Stronie Internetowej podawane są w złotych polskich, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych (o ile wystąpią), jak również nie uwzględniają kosztów Dostawy. Koszty Dostawy jak i ewentualne opłaty celne (o ile wystąpią) doliczane są do ceny zamawianych Produktów i ponosi je Klient.

3. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów sposobu Dostawy i formy płatności dokonanych przez Klienta w trakcie procesu składania Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi na Stronie Internetowej. Łączna cena Zamówienia wskazana jest w podsumowaniu Zamówienia i akceptowana przez Klienta poprzez kliknięcie przycisku „Zapłać”.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Produktów znajdujących się na Stronie Internetowej, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Klienci będą informowani o akcjach promocyjnych w formie komunikatów na Stronie Internetowej.

5. W przypadku dokonania zmiany ceny Produktów Sprzedawca obok informacji o cenie zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Produkty są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej cenie tych Produktów, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Produktów do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

6. Powyższe uprawnienia nie naruszają praw Klientów, którzy zawarli Umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę przed datą wejścia w życie ww. zmian lub praw Klientów uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.

§ 8
Realizacja Zamówienia i warunki Dostawy

1. Po otrzymaniu Zamówienia złożonego za pośrednictwem Strony Internetowej, następuje weryfikacja dostępności zamówionego przez Klienta Produktu.

2. Jeżeli Produkt jest dostępny, a realizacja Zamówienia jest możliwa, Zamówienie jest realizowane zgodnie z warunkami Dostawy określonymi szczegółowo poniżej. Czas realizacji Zamówienia podany jest na Stronie Internetowej.

3. Sprzedawca zobowiązuje się, w ramach Umowy sprzedaży, dostarczyć Produkt wolny od wad i zgodny z Umową.

4. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem firmy kurierskiej. Niezwłocznie po przygotowaniu Produktów do wysyłki, Klient otrzyma wiadomość e-mail ze wskazaniem danych Kuriera, a w przypadku, gdy Kurier udostępnia taką opcję, również z linkiem do śledzenia przesyłki.

5. Przewidywany czas Dostawy oraz informacje o kosztach Dostawy dostępne są na Stronie Internetowej w trakcie procesu składania Zamówienia oraz w zakładce: https://plytyplastikowe.pl/kontakt/doreczenie/.

6. Dostawy są realizowane w dniach od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Dostawa zamówionych Produktów będzie realizowana wyłącznie na adres podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia, mieszczący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu ustalenia dostępności i warunków Dostawy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, należy przesłać zapytanie pod adres: [email protected].

8. Wraz z Produktem, Sprzedawca dostarczy Klientowi paragon fiskalny lub fakturę VAT (jeżeli Klient zażądał jej wystawienia i podał dane niezbędne do jej wystawienia).

9. Koszty dostarczenia Produktów wskazane na Stronie Internetowej, w tym w Formularzu Zamówienia, ponoszone są przez Klienta.

10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta w całości lub braku możliwości realizacji Zamówienia w czasie przewidzianym na jego realizację, Sprzedawca poinformuje o zaistniałej sytuacji Klienta na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

11. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia jedynie w odniesieniu do części Produktów objętych Zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o stanie Zamówienia i ma prawo anulować Zamówienie w całości lub w części. Decyzję co do dalszego sposobu realizacji zamówienia Klient przekazuje Sprzedawcy wysyłając w tym celu odpowiednią dyspozycję pocztą elektroniczną na adres: [email protected]. W takiej sytuacji Klient może wybrać:
a) częściową realizację, co powoduje zrealizowanie Zamówienia w zakresie dotyczącym wyłącznie możliwych do wysyłki Produktów. Umowa sprzedaży zostaje wówczas rozwiązana odnośnie niemożliwej do realizacji części Zamówienia. Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w zakresie niemożliwych do wysyłki Produktów i jest zobowiązany zwrócić koszty, poniesione przez Klienta, w zakresie niemożliwej do realizacji części zamówienia, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Sprzedawcy decyzji przez Klienta zgodnie z ust. 11 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient;
b) anulowanie całości Zamówienia, co powoduje rozwiązanie Umowy sprzedaży odnośnie całego przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia przekazania Sprzedawcy decyzji przez Klienta zgodnie z ust. 11 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 powyżej, Umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu odnośnie całego przedmiotu Zamówienia. Sprzedawca zostaje wówczas zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia w całym zakresie i jest zobowiązany zwrócić poniesione dotychczas przez Klienta koszty złożenia Zamówienia niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia poinformowania Klienta, zgodnie z ust. 10 powyżej, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

13. Klient ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i prawidłowość danych przekazanych Sprzedawcy oraz adresu Dostawy.

14. Z chwilą odbioru Produktu, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z zakupionym Produktem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

15. W trakcie odbioru przesyłki, Klient ma obowiązek sprawdzić jej stan, całość, kompletność, nienaruszalność i zgodność z Zamówieniem.

16. W chwili doręczenia przesyłki, w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo żądać od Kuriera spisania właściwego protokołu, określającego w szczególności rodzaj i zakres szkody. Protokół jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisywany przez Klienta i Kuriera.

§ 9
Odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży

1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 z późn. zm.), przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z poniższymi postanowieniami. Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, poniższych postanowień nie stosuje się.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży zakupionego Produktu o standardowych rozmiarze, tj. Produktu, który nie był cięty na wymiar na zlecenie Klienta, bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu, poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem ww. terminu.

3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów, w tym w przypadkach zawarcia umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4. W związku z postanowieniem ust. 3 powyżej, Konsument przyjmuje do wiadomości, że prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadku zawarcia Umowy sprzedaży, której przedmiotem są Produkty cięte na wymiar na zlecenie Klienta.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży można złożyć w dowolnej formie, pod warunkiem, że z oświadczenia wynika wola odstąpienia od Umowy sprzedaży, w tym na formularzu, którego wzór dostępny jest na Stronie Internetowej w zakładce Regulamin, jak również na formularzu odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży może zostać przesłane pod adres: [email protected] lub przesyłką pocztową na adres: Płyty Plastikowe sp. z o.o., ul. Hoża 86 lok. 210, 00-682 Warszawa.

8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (tj. koszt opakowania Produktu, koszt przesyłki pocztowej, kurierskiej lub innego transportu). Konsument ma prawo zwrócić zakupiony Produkt wraz z przesłaniem oświadczenia o odstąpieniu lub po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Produkt powinien zostać zwrócony przez Konsumenta w stanie niepogorszonym, z zastrzeżeniem ewentualnego zmniejszenia wartości towaru będącego wyłącznie wynikiem korzystania z Produktu w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu uniknięcia wątpliwości, Konsument przyjmuje do wiadomości, że Sprzedawca przyjmuje zwroty wyłącznie pod adresem wskazanym w tym ust. 8. W szczególności Sprzedawca nie dokonuje odbioru Produktów zwracanych do punktów odbioru operatorów pocztowych lub kurierów.

9. Sprzedawca zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem do czasu doręczenia mu Produktu lub dowodu jego odesłania (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej). Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, tj. zwrot płatności nastąpi odpowiednio, na numer rachunku bankowego lub na konto przypisane do karty płatniczej lub kredytowej, chyba, że w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Konsument wskazał inny numer rachunku bankowego wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§10
Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Konsument może realizować uprawnienia przyznane mu przez przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m.in. za brak zgodności Produktu z Umową.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za zgodności Produktów z Umową sprzedaży. Klientowi przysługuje uprawnienie do żądania naprawy lub wymiany Produktu na wolny od wad, jak również obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.

3. W stosunkach między Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmia za wady jest ograniczona maksymalnie do wartości zawartej Umowy sprzedaży (ceny kupionych Produktów). Odpowiedzialność ta nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych Produktu lub innych połączonych z nim rzeczy, powstałych podczas montażu Produktu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności jakiekolwiek szkody następcze powstałe w wyniku uszkodzenia Produktu w czasie montażu.

4. Klient ma możliwość złożenia Sprzedawcy żądania wynikającego z ww. uprawnień w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu.

5. Reklamacje dotyczące Produktów mogą być zgłaszane listownie na adres: Płyty Plastikowe sp. z o.o. ul. Hoża 86 lok. 210, 00-682 Warszawa lub poprzez wysłanie e-maila na adres: [email protected].

6. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Klienta oraz dokładny opis i wskazanie okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu Produktu oraz zdjęcia wad Produktu, których dotyczy reklamacja.

7. Klient nie jest zobowiązany do odesłania Sprzedawcy reklamowanego Produktu

8. Sprzedawca, po otrzymaniu reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem zwrotnej wiadomości e-mail.

9. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany Produkt zostanie wymieniony na wolny od wad. Jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Konsumentowi równowartość ceny reklamowanego Produktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia decyzji o pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

10. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego oraz z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w zakresie praw konsumenta, w tym w zakresie wyboru prawa właściwego dla rozstrzygania sporów.

11. Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11
Dane osobowe

1. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem: www.plytyplastikowe.pl

§ 12
Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niniejszy Regulamin stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ww. ustawy. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2. Rozpoczęcie przez Klienta korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej udostępnia Klientom usługę polegająca na możliwości założenia Konta Klienta, złożenia Zamówienia drogą elektroniczną oraz usługę przesyłania zamówionej informacji handlowej („Newsletter”).

4. W celu skorzystania z usługi Newsletter Klient podaje swój adres e-mail na Stronie Internetowej w przeznaczonym do tego formularzu i naciska przycisk „Zapisz się”. Usługa Newslettera świadczona jest do momentu wycofania zgody przez Klienta, poprzez naciśnięcie linku wyrejestrowującego zawartego w wiadomości e-mail wysyłanej w ramach Newslettera.

5. Dla współpracy z systemem informatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, Klient musi dysponować sprzętem i systemem spełniającym następujące wymagania techniczne:
a) komputer z internetową przeglądarką www z włączoną obsługą plików „cookies”;
b) połączenie z siecią Internet;
c) poprawnie skonfigurowaną pocztę elektroniczną.

6. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z usług określonych w niniejszym Regulaminie może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Klientom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania. Sprzedawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę usługę, w szczególności przy wykorzystaniu technik kryptograficznych odpowiednich dla właściwości świadczonej usługi, a także jednoznaczną identyfikację stron usługi świadczonej drogą elektroniczną. W razie planowanych przerw, modernizacji lub też w innych podobnych wypadkach, Sprzedawca ma prawo powiadomić o nich Klientów poprzez udostępniony mu adres e-mail lub ogólnie na Stronie Internetowej.

7. Klienta obowiązuje zakaz: dostarczania treści o charakterze bezprawnym, działania w sposób naruszający prawo czy w celu obejścia prawa, a także w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami; korzystania ze Strony Internetowej w sposób zakłócający jej funkcjonowanie lub uciążliwy dla Sprzedawcy oraz innych Klientów.

8. Zgoda Klienta na korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną objętych Regulaminem może być w każdej chwili cofnięta.

9. Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się odpowiednio postanowienia § 10 Regulaminu, przy czym termin na zgłoszenie reklamacji liczy się od momentu wystąpienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§13
Zmiana Regulaminu

1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2023 roku.

2. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. O zmianie Regulaminu i dacie, od której będzie obowiązywał zmieniony Regulamin, Sprzedawca informuje, na co najmniej 14 dni przed datą wejścia w życie zmiany, przez umieszczenie na Stronie Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu oraz treści zmienionego Regulaminu.

3. Klienci, którzy dokonali rejestracji i posiadają Konto Klienta, są informowani o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie Regulaminu oraz przesłanie zestawienia zmian Regulaminu.4. Klientom, którzy dokonali

rejestracji i posiadają Konto Klienta, przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu. Klient może dokonać wypowiedzenia Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu.

5. Wypowiedzenie Regulaminu przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada Konto Klienta, równoznaczne jest z rezygnacją z posiadania Konta Klienta. Wypowiedzenie Regulaminu wiąże się dla Sprzedawcy z obowiązkiem usunięcia danych Klienta z bazy danych.

6. Niezłożenie przez Klienta, który dokonał rejestracji i posiada konto Klienta, oświadczenia o wypowiedzeniu Regulaminu w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zmianie postanowień Regulaminu oznacza akceptację zmienionego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż każdorazowe logowanie się Klienta w celu złożenia Zamówienia odbywa się po potwierdzeniu przez Klienta zapoznania się z treścią Regulaminu aktualnego w dniu składania Zamówienia.

7. Wszystkie Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmienionego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania Zamówienia przez Klienta.